Published News

Protiahom diialnosti likuvalno-diahnostychnoho tsentru «Soniachna Dolyna», sotni liudei proishly kompleks obstezhennia i likuvannia. U Soniachnii Dolyni ozdorovleno ta pidtrymano ne tilky tilesne.
Protiahom diialnosti likuvalno-diahnostychnoho tsentru «Soniachna Dolyna», sotni liudei proishly kompleks obstezhennia i likuvannia. U Soniachnii Dolyni ozdorovleno ta pidtrymano ne tilky tilesne.
Protiahom diialnosti likuvalno-diahnostychnoho tsentru «Soniachna Dolyna», sotni liudei proishly kompleks obstezhennia i likuvannia. U Soniachnii Dolyni ozdorovleno ta pidtrymano ne tilky tilesne.
Protiahom diialnosti likuvalno-diahnostychnoho tsentru «Soniachna Dolyna», sotni liudei proishly kompleks obstezhennia i likuvannia. U Soniachnii Dolyni ozdorovleno ta pidtrymano ne tilky tilesne.
Protiahom diialnosti likuvalno-diahnostychnoho tsentru «Soniachna Dolyna», sotni liudei proishly kompleks obstezhennia i likuvannia. U Soniachnii Dolyni ozdorovleno ta pidtrymano ne tilky tilesne.
Protiahom diialnosti likuvalno-diahnostychnoho tsentru «Soniachna Dolyna», sotni liudei proishly kompleks obstezhennia i likuvannia. U Soniachnii Dolyni ozdorovleno ta pidtrymano ne tilky tilesne.
Protiahom diialnosti likuvalno-diahnostychnoho tsentru «Soniachna Dolyna», sotni liudei proishly kompleks obstezhennia i likuvannia. U Soniachnii Dolyni ozdorovleno ta pidtrymano ne tilky tilesne.
Protiahom diialnosti likuvalno-diahnostychnoho tsentru «Soniachna Dolyna», sotni liudei proishly kompleks obstezhennia i likuvannia. U Soniachnii Dolyni ozdorovleno ta pidtrymano ne tilky tilesne.
Sort News